Intersindical Solidària és una organització de cooperació, educació per al desenvolupament i sensibilització, sense finalitats lucratives, els principals objectius de la qual són:
• La cooperació amb vista a l’ajuda mútua i solidària, el desenvolupament de diferents aspectes socioculturals i polítics als països empobrits i en àmbits d’exclusió social recollint necessitats i propostes no satisfetes en l’àmbit d’ecodesenvolupament local.
• La promoció d’accions de cooperació i el desenvolupament de processos de sensibilització i formació.


Entre els seus camps d’actuació es troben:
• La convivència ciutadana, la igualtat social.
• La interculturalitat.
• La solidaritat.
• La defensa del desenvolupament sostenible, intentant aconseguir-ho mitjançant la cooperació per al 
desenvolupament.


Una organització internacionalista, d’acció no violenta i d’educació per a la pau.
Intersindical Solidaria és una organització que lluita per la transformació de la societat. Les seues finalitats últimes estan en la contribució a l’establiment d’una societat justa i solidària, oberta a la realitat Nord-Sud, respectuosa amb la diferència, democràtica, defensora dels drets humans, socials, econòmics i culturals.


Són finalitats especifiques de l’organització:
• La cooperació amb vista a l’ajuda mútua.
• La defensa dels seus interessos generals, l’elevació del seu nivell cultural i el seu grau de participació en la societat quan aquestes persones siguen migrants o refugiades.
• La promoció d’accions d’integració.
• La sensibilització i la cooperació al desenvolupament de processos de sensibilització i formació de l’entorn social, en les actituds de solidaritat i cooperació.

https://intersindical.org/solidaria